Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, trong đó có nhiều quy định mới về lương, thưởng của người lao động, đáng chú ý là quy định về lương tối thiểu.

Nhiều tiêu chí mới điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2021 - Ảnh 1.

Từ năm 2021, sẽ có thêm nhiều tiêu chí điều chỉnh mức lương tối thiểu

Cụ thể, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

Theo khoản 3, Điều 91 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên một số tiêu chí như sau: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; Quan hệ cung, cầu lao động; Việc làm và thất nghiệp; Năng suất lao động; Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trong khi hiện nay, tại khoản 2, Điều 91 Bộ Luật Lao động 2012 là nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động.

Không chỉ vậy, tại Bộ Luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ trong khi hiện nay, mức lương này được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành (năm 2021 sẽ bỏ mức lương tối thiểu theo ngành).

Đặc biệt, Chính phủ sẽ là cơ quan quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia (hiện nay chỉ quy định Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng).

H.Lê