Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Bộ Luật Lao động (BLLĐ) quy định trước khi nhận người lao động (NLĐ) vào làm việc, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ phải trực tiếp giao kết HĐLĐ. Khi giao kết HĐLĐ, NSDLĐ có thể thỏa thuận với NLĐ làm việc không trọn thời gian. Mặt khác, BLLĐ cũng nêu rõ NLĐ làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như NLĐ làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Phải giao kết hợp đồng - Ảnh 1.

Căn cứ quy định trên, trường hợp công ty của bà Hoa có nhu cầu thuê lao động làm việc với thời gian ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày được quy định trong BLLĐ, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc quy định của công ty thì công ty phải giao kết HĐLĐ và tham gia BHXH cho NLĐ.