Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Chưa thể khẳng định công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì họ mới chỉ thông báo miệng và chưa ra quyết định bằng văn bản. Có thể hiểu là công ty đang thương lượng chấm dứt HĐLĐ với các điều kiện về tiền lương như đã nêu. Nếu chưa đồng ý, chị Châu có thể đưa ra yêu cầu để công ty xem xét. Nếu 2 bên đáp ứng được yêu cầu của nhau tức đạt được thỏa thuận, khi đó công ty sẽ ra quyết định chấm dứt HĐLĐ (đúng luật). Trường hợp yêu cầu của chị không được đáp ứng nhưng công ty vẫn ra quyết định thì đó là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

Có phải là đơn phương chấm dứt hợp đồng? - Ảnh 1.