Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa giải đáp thắc mắc cho các DN về các quy định của pháp luật lao động liên quan đến NLĐ nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì có nhiều hình thức NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, có hình thức thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc di chuyển trong nội bộ DN.

Phải giao kết hợp đồng với lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Trường hợp NLĐ nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ DN thì phải có văn bản của DN nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của DN nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam

Trường hợp NLĐ nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện HĐLĐ thì sau khi NLĐ nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và NLĐ nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho chủ sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ.

Trường hợp NLĐ nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ DN thì phải có văn bản của DN nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của DN nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh NLĐ nước ngoài đã được DN nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng theo quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ.

T.Ngôn