Theo Bộ LĐ-TB-XH, cả nước hiện có 1.989 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó công lập có 1.337 cơ sở (gồm 331 trường cao đẳng, 350 trường trung cấp, 656 trung tâm) với 71.771 nhân sự. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt vấn đề về tình trạng chồng chéo, phân tán, trùng lắp, manh mún trong tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay và nêu câu hỏi về việc sắp xếp 121 trung tâm dạy nghề của hội nghề nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội. Theo ông, việc này rất lãng phí do xây ra để đấy, hằng năm ngân sách vẫn phải rót kinh phí. Các đơn vị sự nghiệp cơ bản không khác gì thời bao cấp, thậm chí còn phình to ra.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu của đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH phải đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ với các đơn vị sự nghiệp công lập mà bộ đang quản lý, giảm mạnh đầu mối thông qua việc giải thể, sáp nhập, tinh giản biên chế, trong đó phải đạt mục tiêu giảm chi từ ngân sách nhà nước. 

V.Duẩn