BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn - vệ sinh lao động, Luật Việc làm hiện hành, BHXH, BHYT bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là các loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức mà NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia. NLĐ có trách nhiệm phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện quy định về việc lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, bảo quản sổ BHXH, được cấp thẻ BHYT làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi theo quy định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, NSDLĐ phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho cơ quan BHXH. Đồng thời, hằng tháng NSDLĐ có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN và trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tiền lương của NLĐ với mức đóng theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Trường hợp NSDLĐ không đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải nộp tiền lãi. Như vậy, việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN là quyền và trách nhiệm của NLĐ và NSDLĐ. Đề nghị công ty giải thích rõ cho NLĐ để họ thực hiện đúng quy định pháp luật.