Hồ Hải Nam (quận 9, TP HCM) hỏi: "Theo quy định hiện hành, mức lương thấp nhất có thể đóng BHXH bắt buộc là bao nhiêu?".

- BXHH Việt Nam trả lời: Mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng BHXH được quy định tại tiết 2.6 khoản 2 và khoản 3 điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Theo đó, mức tiền lương tối đa đóng BHXH là 20 tháng lương cơ sở. Đối với người lao động (NLĐ) làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, mức lương tối thiểu đóng BHXH bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề), mức lương tối thiểu đóng BHXH phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương tối thiểu đóng BHXH phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.