- Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Điểm a khoản 2 điều 38 Luật An toàn - Vệ sinh lao động 2015 quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho NLĐ bị tai nạn lao động (TNLĐ) hoặc bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, NSDLĐ phải thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với NLĐ tham gia BHYT; trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do NSDLĐ giới thiệu NLĐ đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa; thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với NLĐ không tham gia BHYT.

Phải trả viện phí cho người lao động - Ảnh 1.

Ngoài ra, tại khoản 6 điều 38 Luật An toàn - Vệ sinh lao động 2015 quy định NSDLĐ phải giới thiệu để NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật. Sau khi giám định y khoa, nếu ông có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì đề nghị công ty lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo quy định.