Ban Quan hệ lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo điều 98 Bộ Luật Lao động 2012 về tiền lương ngừng việc, trường hợp phải ngừng việc, người lao động (NLĐ) được trả lương như sau: Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì NLĐ được trả đủ tiền lương. Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương; những NLĐ khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay vì lý do kinh tế thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Công ty phải trả đủ tiền lương? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo khoản 1 điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong thời gian ngừng việc tại khoản 1 điều 98 Bộ Luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động khi NLĐ phải ngừng việc, được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian quy định tại khoản 1 điều 22 Nghị định 05/2015.

Như vậy, trường hợp của bạn, công ty cho nghỉ 20 ngày không hưởng lương mà không có lý do và cũng không có văn bản chính thức thì hoàn toàn sai quy định của pháp luật. Việc cho bạn nghỉ không có lý do chính đáng và không có văn bản chính thức là lỗi của công ty. Công ty phải trả đủ tiền lương cho bạn những ngày nghỉ theo tiền lương mà lẽ ra bạn được hưởng khi đi làm.