Phát hành thẻ đoàn viên tích hợp chức năng thẻ ATM

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu việc đổi thẻ đoàn viên phải thực hiện đúng điều lệ và các nguyên tắc, thủ tục, đặc biệt là có chức năng sử dụng các tiện ích ưu đãi cho đoàn viên. Dự kiến sẽ có 2 loại thẻ: thẻ đoàn viên thông thường và thẻ đoàn viên liên kết. Thẻ đoàn viên thông thường là loại thẻ được cấp cho đoàn viên CĐ theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam, có các thông số cơ bản của đoàn viên, có mã số quản lý. Thẻ đoàn viên liên kết có kích cỡ và thông tin giống như thẻ thông thường nhưng tích hợp thêm chức năng thẻ ATM của VietinBank.

Các CĐ cơ sở thực hiện bước kê khai hồ sơ, hoàn thành trước ngày 31-3 và gửi về CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Mục đích của việc đổi thẻ đoàn viên là để xác định chính xác số lượng đoàn viên CĐ, trên cơ sở đó sẽ có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên.

K.Linh