Quy trình xây dựng thang, bảng lương như thế nào?

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Hiện pháp luật không quy định quy trình xây dựng thang, bảng lương cho DN ngoài nhà nước mà do DN chủ động. Theo đó, DN căn cứ đặc điểm sử dụng lao động để thực hiện việc xây dựng thang, bảng lương bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc, quy định tại điều 93 Bộ Luật Lao động và điều 7 Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ về nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương.