Theo đó, Sở LĐ-TB-XH TP HCM là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính liên thông. Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở LĐ-TB-XH TP chuyển hồ sơ và phí cung cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp TP. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở LĐ-TB-XH TP chuyển hồ sơ, Sở Tư pháp TP giải quyết hồ sơ cấp phiếu LLTP và chuyển phiếu LLTP cho Sở LĐ-TB-XH TP. Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp chuyển phiếu LLTP, Sở LĐ-TB-XH cấp giấy phép lao động. Như vậy, trong thời hạn không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở LĐ-TB-XH TP trả kết quả cho người nộp hồ sơ (bao gồm phiếu LLTP và giấy phép lao động).

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP HCM, khẳng định việc ký kết thực hiện quy chế liên thông nhóm thủ tục cấp phiếu LLTP và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại TP HCM là sự cam kết của hai sở về việc tiếp tục giảm sự phiền hà, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên địa bàn TP có sử dụng người lao động nước ngoài sẽ được hưởng dịch vụ hành chính công nhanh nhất, thuận lợi nhất, đúng quy định của pháp luật.

G.Nam