Sẽ điều chỉnh cho phù hợp - Ảnh 1.

Trường hợp nhân viên chưa làm hết năm mà nghỉ việc sẽ bị truy thu phần tiền thưởng tương ứng với số tháng chưa làm việc trong năm. Quy chế này gây thiệt thòi quyền lợi của người lao động…".

Ông Nguyễn Minh Dần, đại diện công ty, trả lời: Việc ban hành quy chế khen thưởng của công ty hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Trước khi ban hành, công ty cũng đã tham khảo ý kiến của Công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, sau khi quy chế được ban hành, công ty đã nhận được khá nhiều ý kiến của người lao động. Do vậy, ban giám đốc đã thống nhất sẽ lắng nghe, tổng hợp ý kiến của người lao động trong hội nghị người lao động sắp tới để điều chỉnh cho phù hợp, không để người lao động bức xúc.