Trong đó, nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài. Về ngành, nghề và trình độ đào tạo, cơ sở GDNN, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài theo hình thức liên kết đào tạo trình độ GDNN thuộc các lĩnh vực theo quy định của nước ngoài và các ngành, nghề của Việt Nam, trừ ngành, nghề thuộc lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

Cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài phải có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; pháp luật của nước cấp văn bằng, chứng chỉ và tương ứng với quy mô đào tạo. Có phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập, cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu theo chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.

Sửa đổi điều kiện liên kết đào tạo nghề với nước ngoài - Ảnh 1.

Nghị định đặt ra yêu cầu cao về cơ sở vật chất giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo liên kết với nước ngoài

Về chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, nghị định yêu cầu cơ sở GDNN, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài phải bảo đảm có đủ chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, học liệu đào tạo phục vụ cho việc học tập của người học theo yêu cầu của từng chương trình liên kết đào tạo…

Tin-ảnh: G.Nam