Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 2 điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Người lao động (NLĐ) hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi NLĐ và người sử dụng lao động thỏa thuận làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động đã thỏa thuận. Tiền lương làm thêm giờ đối với trường hợp này được tính theo công thức: đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% nhân với số sản phẩm làm thêm. Trong đó: mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường; Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Mặt khác, theo quy định của Bộ Luật Lao động, Quốc khánh 2-9 là ngày nghỉ NLĐ có hưởng lương, do đó, tiền lương làm thêm trong 4 giờ sẽ được tính là: đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân mức ít nhất 300% nhân với số sản phẩm làm thêm. Đề nghị anh Hòa căn cứ quy định trên để thực hiện.

M.Chi