Để đạt được mục tiêu này, CĐ SAMCO tập trung chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, Luật CĐ tại các doanh nghiệp (DN). CĐ SAMCO sẽ định kỳ tổ chức giao ban nhằm đánh giá các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động (NLĐ) cũng như diễn biến tình hình quan hệ lao động tại các DN; tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể cho đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở.


CNVC-LĐ SAMCO tại một cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật lao động Ảnh: AN KHÁNH

CNVC-LĐ SAMCO tại một cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật lao động Ảnh: AN KHÁNH

Năm 2016, thành tích nổi bật của CĐ SAMCO là chủ động tham gia, phối hợp với các cơ quan nhà nước và chính quyền cùng cấp sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN nhà nước trong quá trình tái cơ cấu DN. Ở các DN cổ phần hóa, CĐ cơ sở đã tư vấn cụ thể cho NLĐ về quyền lợi khi DN chuyển sang cổ phần; chế độ, chính sách khi DN ngưng hoạt động, tái cơ cấu hoặc sắp xếp lại. 100% DN trực thuộc SAMCO tổ chức hội nghị NLĐ và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Đ.Viên