Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có hơn 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó khoảng 1.000 cơ sở tư nhân.

Những năm qua, chất lượng dạy nghề đã chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng được nhu cầu lao động qua đào tạo nghề cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã có những quy định nhằm xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp (DN) thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp... Ngoài ra, vai trò của DN trong phát triển giáo dục nghề nghiệp được đặc biệt quan tâm khi có một chương của Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định quyền, trách nhiệm của DN trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường vai trò tư nhân trong giáo dục nghề nghiệp

Tuy vậy, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp hiện nay như hệ thống cơ sở đào tạo đông mà chưa mạnh; năng lực các cơ sở còn yếu, thiếu nhân lực quản trị; cơ sở đào tạo chưa gắn với DN...

Nhằm huy động được sự tham gia của khu vực tư nhân vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các đại biểu kiến nghị tăng cường vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp, DN vào quản lý dạy nghề; xây dựng chương trình dạy nghề theo hướng đổi mới, hiện đại hóa chương trình giảng dạy, phù hợp với yêu cầu kỹ năng, đào tạo giáo viên; có chính sách hỗ trợ các cơ sở dạy nghề ngoài công lập...

M.Đức