Tạo chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp công nhân

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu công tác tuyên truyền phải nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVC-LĐ về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo CNVC-LĐ vào tổ chức CĐ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, kết hợp triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Nghị quyết số 20 và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý việc tuyên truyền ĐH CĐ các cấp và ĐH XII CĐ Việt Nam cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Đ.Viên