Các học viên được hướng dẫn thao tác sử dụng phần mềm cơ bản trên máy tính: đăng nhập hệ thống, chuyển sinh hoạt đoàn viên, tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên, quản lý, báo cáo và thống kê đoàn viên…

Thông qua phần mềm, các cấp CĐ có thể nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp, đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp; làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên.

H.Lê