Hoạt động tương trợ giáo viên khó khăn được Công đoàn Giáo dục TP HCM đẩy mạnh trong năm học 2013-2014
Hoạt động tương trợ giáo viên khó khăn được Công đoàn Giáo dục TP HCM đẩy mạnh trong năm học 2013-2014

Theo đó, các cấp CĐ cơ sở tập trung tuyên truyền các nội dung: kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

CĐ ngành yêu cầu CĐ cơ sở cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền về Đại hội CĐ các cấp nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên CĐ, CNVC-LĐ về quan điểm, định hướng trong hoạt động của tổ chức CĐ, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp CNVC-LĐ. Đặc biệt, phải nhân rộng các gương điển hình, nhân tố tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp CĐ TP.

T.Nga