BHXH TP Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại TP Thủ Đức. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH TP Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29-7-2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

T.Ngôn