BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 2 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ông là người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) thì thuộc đối tượng tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng. Mặt khác, căn cứ theo điều 5 Nghị định số 146 quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm: Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 của nghị định này; người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 của nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, người đang hưởng TCTN thì sẽ được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH đóng. Khi đã tham gia BHYT theo nhóm do cơ quan BHXH đóng thì sẽ không thể tham gia BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình.

Đối chiếu quy định trên, tại thời điểm ông hưởng TCTN, cơ quan BHXH sẽ báo giảm cắt thẻ BHYT hộ gia đình mà ông đã tham gia trước đó để cấp thẻ BHYT thất nghiệp do cơ quan BHXH đóng. Khi cắt thẻ BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ thông báo đến người lao động biết để quay về đại lý nhận lại tiền thoái trả BHYT hộ gia đình. Nếu ông chưa nhận tiền thoái trả thì liên hệ cơ quan BHXH để được tính lại. Khi ông hết thời hạn hưởng TCTN nếu tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ phục hồi thời gian tham gia BHYT hộ gia đình từ tháng kế tiếp.