- BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM trả lời: Theo khoản 1 điều 46 Luật Việc làm 2013, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, người lao động (NLĐ) nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL) do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Theo khoản 2 điều 46 Luật Việc làm 2013, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm DVVL tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng TCTN. Theo điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, trung tâm DVVL có trách nhiệm xem xét, trình giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng TCTN của NLĐ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện. Theo khoản 3 điều 46 Luật Việc làm 2013, cơ quan BHXH thực hiện việc chi trả TCTN cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN.