Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Điều 16 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định người tham gia BHYT hộ gia đình lần đầu và người tham gia BHYT hộ gia đình không liên tục từ 3 tháng trở lên, thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng tiền tham gia BHYT. Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi, thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Người tham gia BHYT cần lưu ý: Nếu đóng tiền tham gia trước khi thẻ hết hạn, thì hạn thẻ được tính nối tiếp; còn nếu đóng tiền sau ngày thẻ hết hạn trong thời gian 3 tháng, thì giá trị thẻ được tính từ ngày đóng tiền.