BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ theo điểm d, tiết 1.1, khoản 1, điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người tham gia có thể mua BHXH tự nguyện tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú (nơi tạm trú hoặc thường trú). Người tham gia cung cấp thông tin và hoàn thiện tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Theo quy định tại khoản 2, điều 4 Luật BHXH năm 2014, BHXH tự nguyện chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất. Như vậy, khi tham gia BHXH tự nguyện thì ông được hưởng chế độ về hưu trí và chế độ tử tuất mà không bao gồm BHYT. Do đó, nếu ông muốn tham gia BHYT thì có thể theo hình thức hộ gia đình quy định tại khoản 5, điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014.