Đoàn Quang Văn (tỉnh Khánh Hòa) hỏi: "Tôi bị mất sổ BHXH nhưng giờ muốn thanh toán chế độ trợ cấp BHXH một lần thì phải làm như thế nào?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Tại điều 109 Luật BHXH quy định về hồ sơ hưởng BHXH một lần phải có sổ BHXH. Trường hợp của ông đã bị mất sổ BHXH, nếu muốn giải quyết hưởng BHXH một lần thì phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất được quy định tại khoản 1, điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Thời hạn giải quyết cấp lại sổ do mất (quy định tại điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam) là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho người lao động biết. Đề nghị ông căn cứ vào hướng dẫn trên để biết và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.