Thủ tục hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hướng dẫn tại Quyết định 1220/QĐ-LĐTBXH ngày 26-10-2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời gian từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 20-10-2021, cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo Mẫu số 01) gửi người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hộ gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 02) đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thủ tục hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 116 với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh (theo Mẫu số 03, nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hộ, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10-11-2021.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hộ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hộithông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng bảo hiểm xã hộsố (VssID).

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02.

+ Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ theo Mẫu số 03.

Thủ tục hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 116 với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 2.

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với danh sách theo Mẫu số 02 và 20 ngày đối với danh sách theo Mẫu số 03.

Đối tượng thực hiện

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30-9-2021 (trừ các trường hợp người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập).

Sau ngày 30-11-2021, người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tin, ảnh: A.Chi