BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ điều 41 Luật BHXH 2014 thì lao động nữ (LĐN) ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1, điều 33 hoặc khoản 3, điều 34 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập Công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau: tối đa 10 ngày đối với LĐN sinh một lần từ 2 con trở lên; tối đa 7 ngày đối với LĐN sinh con phải phẫu thuật; tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Bên cạnh đó, khoản 1 và 4 điều 21 Luật BHXH 2014 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được hưởng BHXH và phối hợp với cơ quan BHXH trả trợ cấp BHXH cho người lao động. Đối với các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục hưởng các chế độ BHXH, bà cần liên hệ với đơn vị nơi bà làm việc và tham gia BHXH hoặc cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH để được hướng dẫn.