Thương lượng để chấm dứt hợp đồng

Ông Đặng Ngọc Hùng, giám đốc sản xuất, trả lời: Do công việc của anh Sang trước đây đã có người thay thế, công ty muốn bố trí việc khác cho anh nhưng hai bên chưa đạt được thỏa thuận. Vì vậy, công ty cho anh nghỉ chờ việc. Chúng tôi đã nói rõ điều này và mong anh thông cảm. Trong thời gian chờ việc, công ty vẫn trả đủ lương, phụ cấp cho anh. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục thương lượng với anh về mức bồi thường để chấm dứt hợp đồng.