Tiền thưởng Tết sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ vào Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1-10-2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định về thuế quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động (NLĐ) mà DN có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình NLĐ; chi hỗ trợ gia đình NLĐ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của NLĐ có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, Tết cho NLĐ và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo quy định của Bộ Tài chính thì tổng số chi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế.

Tiền thưởng Tết sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Ngoài ra, Nghị định 91 cũng quy định, quỹ phúc lợi, khen thưởng của NLĐ tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch. Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

K.An