Tính lại tiền phép năm cho người lao động

 

Bà Phạm Thanh Vân, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được thắc mắc của NLĐ, chúng tôi đã tìm hiểu và biết tiền lương làm căn cứ trả cho NLĐ đang làm việc mà chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng của 6 tháng liền kề trước khi công ty trả cho NLĐ. Do vậy công ty sẽ tính toán lại theo hướng căn cứ vào bình quân tiền lương từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau.