Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công đoàn có nhiều sáng tạo, đổi mới hoạt động - Ảnh 1.

CĐ đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động mới như: Chăm lo phúc lợi cho đoàn viên CĐ; tổ chức "Tết sum vầy" cho người lao động (NLĐ); xây dựng các thiết chế CĐ, góp phần tháo gỡ những vấn đề bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa… cho NLĐ. Công tác tập hợp CN, NLĐ đạt nhiều kết quả, số lượng đoàn viên tăng nhanh so với các nhiệm kỳ trước, xuất hiện nhiều hình thức tập hợp CN, viên chức, phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở rộng khắp trong các doanh nghiệp (DN). Trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, CN, viên chức, lao động đi đầu và thành công trong lao động sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của CĐ Việt Nam.

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác CĐ và phong trào CN nhiệm kỳ qua còn những hạn chế, bất cập. Đó là, chất lượng đội ngũ CN nước ta đang có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập. Tổ chức CĐ còn lúng túng trong nghiên cứu, dự báo, đề xuất giải pháp để khắc phục, nhất là những bức xúc về cường độ lao động, việc làm, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của CN, lao động. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của CĐ chậm được đổi mới, chưa bắt kịp sự chuyển đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp CĐ cần chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho CNVC-LĐ; tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp CNVC-LĐ nhận thức sâu sắc hơn nữa về giai cấp, về Đảng, về tổ chức CĐ, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN. Cần thống nhất nhận thức rằng, ngày nay, thước đo lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của CN, NLĐ chính là không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, không ngừng phấn đấu vì việc làm bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mỗi CN, vì sự ổn định và phát triển của DN, sự phồn vinh của đất nước. Bên cạnh đó, các cấp CĐ thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo NLĐ tự nguyện tham gia CĐ, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức CĐ. Ngoài ra, các cấp CĐ cần tập trung các nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống gắn với các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội của CĐ phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, thực hiện đồng bộ giữa trách nhiệm và thụ hưởng, lấy lợi ích là một trong những động lực quan trọng tập hợp, thu hút NLĐ đến với tổ chức CĐ. Đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ để cụ thể hóa việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức CĐ mang lại cho NLĐ, nhất là các vấn đề về việc làm, nhà ở, nhà trẻ, giá điện, nước, chăm sóc sức khỏe... Song song đó, CĐ cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới, thích ứng với tình hình thực tế nước ta.

Xây dựng giai cấp CN lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi CN, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước có vai trò quyết định, CĐ có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Nhà nước quan tâm sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... để bảo đảm quyền lợi, nâng cao đời sống của CN, NLĐ.

(Trích phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội. Tựa đề do Báo Người Lao Động đặt)