UBND TP giao Bưu điện TP chủ trì phối hợp với BHXH TP, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện chi trả lương hưu tháng 4 và 5-2020 vào cùng một kỳ chi trả thông qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, đối với hình thức chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân, thời gian chuyển tiền diễn ra từ ngày 10 đến 15 hằng tháng. Hình thức chi trả bằng tiền mặt sẽ tiến hành chi trả tại nhà không thu phí từ ngày 16-4 đến 5-5. Sau thời gian này, nếu người hưởng chưa nhận được tiền thì sẽ thực hiện chi trả lương hưu tại các bưu cục quận, huyện từ ngày 6 đến 25-5.

TP HCM: Chi trả lương hưu tháng 4 và 5 cho người dân tại nhà - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm tại BHXH TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

UBND TP giao UBND quận, huyện chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn phối hợp với Bưu điện TP kịp thời thông tin cho người đang hưởng lương hưu về việc thay đổi hình thức, thời gian, địa điểm chi trả.

M.Chi