Cụ thể, điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, như sau:

- Đối với quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, điều chỉnh, bổ sung quy trình lĩnh vực quản lý thu gồm:

Quy trình Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên (Đơn vị sử dụng lao động nộp 600o; Người đang bảo lưu BHXH nộp 605b).

- Đối với Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), điều chỉnh 02 PGNHS như sau: PGNHS 600o; PGNHS 605b.

- Ngày áp dụng: BHXH TP.HCM thống nhất áp dụng Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ gộp sổ BHXH đề cập ở trên, kể từ ngày 01/4/2022.

TP Hồ Chí Minh: Điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ gộp sổ bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.
A.Chi