BHXH Việt Nam trả lời: "Căn cứ quy định tại khoản 9 điều 123 Luật BHXH năm 2014, khoản 3 điều 186 Bộ Luật Lao động năm 2012, người hưởng lương hưu mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, người đang hưởng chế độ hưu trí thì không phải đóng BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng BHXH.