Nghị định gồm 3 chương, 11 điều. Theo đó, để được chế độ trợ cấp, các đối tượng phải có đủ các điều kiện trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên; nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến ngày 31-5-2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1-1-2012.

Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu. Mức trợ cấp một lần bằng tiền được tính bằng (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

Trợ cấp chế độ thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu - Ảnh 1.

Từ ngày 15-3-2020, quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng trợ cấp chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu sẽ có hiệu lực thi hành

Trong đó, lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành. Số năm được tính là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong.

Đối với trường hợp không liên tục thì được cộng dồn, không bao gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu. Tháng lẻ từ 3 đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn 1 năm.

Nghị định cũng quy định, đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu làm Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp. Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 1-1-2012 trở về sau, hồ sơ gồm: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết, Văn bản ủy quyền (trường hợp chỉ có 1 thân nhân thì không cần Văn bản ủy quyền).

Thời hạn giải quyết và chi trả trợ cấp cho người được hưởng chế độ là 20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định. Trường hợp không giải quyết, cơ quan BHXH trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng áp dụng là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến ngày 31-5-2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau: Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước.

H.Lê