Từ 1-7-2018, lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng - Ảnh 1.

Tại phiên làm việc sáng 13-11, 86,56% đại biểu Quốc hội (QH) đã bấm nút tán thành việc ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Như vậy, từ ngày 1-7-2018, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ mức 1,3 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,39 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Riêng trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. 

Cùng với việc tăng lương cơ sở, QH đề nghị Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và  địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

QH cũng quyết định tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 1,3192 triệu tỉ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước là 1,5232 triệu tỉ đồng. Bội chi đưa về mức 3,7% GDP, tương đương 204.000 tỉ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước, là 363.284 tỉ đồng.

Liên quan đến giảm bội chi, QH yêu cầu Chính phủ tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công.

T.Hà