Theo Dự thảo, từ ngày 1-7-2019, mức lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng, từ 1.390.000 đồng/tháng hiện nay lên 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để:

- Tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Dự thảo Nghị định;

Từ 1-7, lương công chức loại A1 tăng ít nhất 234.000 đồng/tháng - Ảnh 1.

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mặt khác, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, công chức loại A1 có hệ số lương bậc 1 là 2,34. Mức lương công chức loại A1 bậc 1 sẽ được tính như sau:

Mức lương thực hiện từ 01/7/2019

=

1.490.000

x

2,34

=

3.486.600 (đồng).

Như vậy, từ ngày 1-7-2019, lương công chức loại A1 bậc 1 là 3.486.600 đồng/tháng,tăng 234.000 đồng so với mức lương hiện hành (3.252.600 đồng/tháng).

Tin -ảnh: T.Hương