Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi một số quy định về chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP không còn phù hợp, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2020.

Sửa đổi đối tượng

Tại khoản 1, điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014 và Nghị định 113/2018, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi đối với đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực để phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Từ 1-7, sẽ điều chỉnh tinh giản biên chế - Ảnh 1.

Từ ngày 1-7-2020 sẽ điều chỉnh tinh giản biên chế cán bộ, công chức

Trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi đối tượng tinh giản biên chế tại điểm d, đ, khoản 1, điều 6 Nghị định 108/2014 đã được sửa đổi tại khoản 2, điều 1 Nghị định 113/2018 như sau:

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (trước đây là bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao), nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

đ) Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 1 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ (thay vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực) và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế và cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Do đó, sẽ không còn đối tượng bị tinh giản biên chế là cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Tuổi hưởng chính sách

Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định liên quan đến tuổi hưởng chính sách tinh giản biên chế để bảo đảm phù hợp với quy định tại điều 169 và điều 219 Bộ Luật Lao động năm 2019 :

Tuổi thực hiện chính sách về hưu trước tuổi và tuổi tính trợ cấp hưởng chính sách về hưu trước tuổi; tuổi thực hiện chính sách thôi việc ngay; Tuổi không được thực hiện chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước; Tuổi thực hiện chính sách thôi việc ngay.

Từ 1-7, sẽ điều chỉnh tinh giản biên chế - Ảnh 2.

Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định liên quan đến tuổi hưởng chính sách tinh giản biên chế để bảo đảm phù hợp với quy định tại điều 169 và điều 219 Bộ Luật Lao động năm 2019

Trong đó, chính sách về hưu trước tuổi dự kiến sửa đổi như sau:

- Về tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi: Thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 169 Bộ Luật Lao động 2019.

- Về tuổi để tính trợ cấp: Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 169 Bộ Luật Lao động ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, còn được hưởng các chế độ sau: Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 2, 3, điều 169 Bộ Luật Lao động; Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi đời thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, 3, điều 169 Bộ Luật Lao động thì không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

H.Lê