Trần Thị Thu (TP HCM) hỏi: "Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với công ty sản xuất, phân phối dược phẩm. Trong hợp đồng có điều khoản "không cho phép người lao động (NLĐ) ký kết hợp đồng với công ty có cùng ngành nghề hoặc có xung đột lợi ích với công ty". Quy định trên có đúng luật không? Trường hợp tôi đã ký HĐLĐ thì có xem là đã chấp nhận thỏa thuận với công ty và công ty được phép yêu cầu tuân thủ thỏa thuận hay không?".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Tại khoản 2, điều 17 Bộ Luật Lao động 2012 quy định nguyên tắc giao kết HĐLĐ là tự do giao kết HĐLĐ nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Điều 21 Bộ Luật Lao động 2012 quy định NLĐ có thể giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ), nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Tại khoản 11, điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định các nội dung HĐLĐ có các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung mà hai bên thỏa thuận. Như vậy, nếu NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận điều khoản nêu trên nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì HĐLĐ đó không vi phạm pháp luật. HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Do đó, khi đã ký HĐLĐ và HĐLĐ đó có hiệu lực thì các bên có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ nội dung đã giao kết.