Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nhận định tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, nợ đọng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT ở các doanh nghiệp (DN) vẫn diễn ra tại nhiều địa phương. Do đó, Thủ tướng đề nghị thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2017/QH14 (ngày 21-6-2017) của Quốc hội khóa XIV theo hướng ưu tiên giải quyết nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động (NLĐ), quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm sự đồng bộ với Luật Phá sản DN và Bộ Luật Lao động.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH; đồng thời thực hiện khởi kiện DN chậm đóng, trốn đóng, gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, các đơn vị này cần rà soát, thống kê cụ thể số NLĐ bị ảnh hưởng quyền lợi trong các DN phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ nợ bỏ trốn để làm cơ sở cho việc đánh giá tác động một cách toàn diện, thận trọng. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý tránh tạo tiền lệ để các DN khác lợi dụng tiếp tục trốn đóng làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ và đề xuất quá trình sửa đổi Luật BHXH và các luật khác có liên quan, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 28/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

T.Ngôn