Theo đó, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội gặp phải một số nội dung vướng mắc do có các cách hiểu khác nhau và các nội dung mới chưa có căn cứ lựa chọn phương án thực hiện.

Cụ thể, về xác định tuổi nghỉ hưu; xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỉ lệ hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường hoặc có thời gian đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Hiện có hai cách hiểu, ý kiến thứ nhất cho rằng, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỉ lệ hưởng lương hưu là căn cứ vào thời điểm sinh tại Phụ lục 1 hoặc Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP;

Ý kiến thứ hai cho rằng, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỉ lệ hưởng lương hưu là căn cứ vào năm người lao động nghỉ hưu theo lộ trình tại Khoản 2 Điều 4 hoặc Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP...

Xác định mốc tuổi, số năm đóng bảo hiểm xã hội được tính tỉ lệ hưởng lương hưu theo quy định mới - Ảnh 1.

Về vấn đề xác định tuổi nghỉ hưu, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội cho biết, đối với trường hợp lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường; lao động nam sinh tháng 12 năm 1965 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1970 có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động, thương binh và Xã hội ban hành hoặc có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021) hoặc được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Lao động nam sinh tháng 12 năm 1970 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1975 được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt họp đồng lao động.

Xác định mốc tuổi, số năm đóng bảo hiểm xã hội được tính tỉ lệ hưởng lương hưu theo quy định mới - Ảnh 2.

Việc xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 135/2020/NĐ- CP, trong đó căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của người lao động để xác định mốc tuổi theo tuổi nghỉ hưu đã được quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

Việc xác định "đủ tuổi hưởng lương hưu" để làm cơ sở xem xét, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo điểm a khoản 1 Điều 60 và điểm a khoản 1 Điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội được căn cứ vào tuổi nghỉ hưu tại năm người lao động đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Tin, ảnh: A.Chi