Chương trình được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính CĐ theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tài chính CĐ được quản lý theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn trách nhiệm của CĐ các cấp. Chương trình còn hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị kinh tế, sự nghiệp CĐ, tạo nguồn thu phục vụ tổ chức từ khu vực này. Chương trình đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời kinh phí và đoàn phí CĐ; quản lý các nội dung chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; phát huy hiệu quả tài chính CĐ tích lũy và thực hiện công khai tài chính CĐ.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện Nghị quyết tài chính CĐ và một số quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản CĐ, sử dụng các cơ sở nhà đất của tổ chức CĐ; mở rộng các loại hình dịch vụ có thu của tổ chức CĐ; tăng cường quản lý, quản trị các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, các thiết chế văn hóa của CĐ, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các đơn vị kinh tế CĐ.

N.Tú