Theo đó, nội dung, chương trình tổ chức Tháng hành động về AT-VSLĐ cần gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân (CN) năm 2017 và gắn với chủ đề hoạt động CĐ năm 2017 “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”; cần được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngành, cơ sở; bảo đảm phải thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, DN và người lao động (NLĐ).


Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho công nhân là ưu tiên hàng đầu

Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho công nhân là ưu tiên hàng đầu

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp CĐ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về công tác huấn luyện AT-VSLĐ cho NLĐ, đặc biệt là việc huấn luyện cho NLĐ làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ. Bên cạnh đó, CĐ cơ sở cần chủ động đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật - cải thiện điều kiện lao động; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và gia đình.

Tin-ảnh: K.An