Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ngày 29-4 có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hiện tượng thủ trưởng, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực.

Đối với việc uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực, UBND TP Hải Phòng đã có nhiều văn bản yêu cầu công chức, viên chức, người lao động về việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo phản ánh, vẫn còn hiện tượng một số thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tụ tập uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực. Đặc biệt, có trường hợp uống rượu, bia đến 3-4 giờ chiều của ngày làm việc.

Trước hiện tượng trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, ngày trực và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về việc để xảy ra việc công chức, viên chức, người lao động của đơn vị uống rượu, bia trong giờ làm việc, ngày trực.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng theo dõi, phụ trách các ngành, UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, kiểm tra đột xuất kỷ luật công vụ tại các cơ quan, đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong ngành, địa phương được giao phụ trách.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng các trường hợp vi phạm làm cơ sở xem xét đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động; bình xét thi đua khen thưởng và công tác cán bộ.

Tr.Đức