Ngày 29-10, Hội đồng Giáo sư (HĐGS) ngành y và HĐGS ngành dược đã tiến hành cuộc họp, trao đổi với GS Nguyễn Ngọc Châu về một số nội dung liên quan đến xuất bản các bài báo quốc tế có uy tín, thâm niên giảng dạy liên quan đến 21 ứng viên GS, PGS mà GS Nguyễn Ngọc Châu và một số cơ quan truyền thông đã phản ánh.

Sau cuộc họp, HĐGS ngành y, HĐGS ngành dược và GS Nguyễn Ngọc Châu đã đi đến thống nhất và đồng thuận thống nhất tiêu chuẩn bài báo quốc tế uy tín như sau:

Về Tạp chí uy tín, HĐGS ngành y, HĐGS ngành dược và GS Nguyễn Ngọc Châu đã thống nhất là các bài báo quốc tế uy tín phải nằm trong tạp chí có trong danh mục của HĐGSNN và trong Nghị quyết của HĐGS ngành y năm 2020, bao gồm: WoS (ISI), Scopus, Pubmed và ESCI (theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31-8-2018) cũng như một số tạp chí đã được qui định trong Nghị quyết của HĐGS ngành y 2020.

Công bố kết quả rà soát ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị nghi ngờ gian dối - Ảnh 1.

4 ứng viên xin rút khỏi danh sách đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Thời gian tính là bài báo quốc tế uy tín, việc xác định bài báo quốc tế uy tín được căn cứ theo năm công bố (theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30-6-2020 của HĐGSNN).

Nguyên tắc tra cứu bài báo quốc tế uy tín theo danh mục ISI, Scopus, Pubmed được tuân thủ theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30-6-2020 của HĐGSNN.

Về việc các ứng viên GS, PGS ngành y đăng bài trên các tạp chí quốc tế về dược học, cả 3 bên đều thống nhất: Khoa học sức khỏe là rất rộng, giao thoa nhiều chuyên ngành, đồng thời phải tôn trọng lĩnh vực xuất bản của các tạp chí quy định.

Chất lượng bài báo quốc tế uy tín do các giáo sư thẩm định và được Hội đồng thông qua phải ở mức đạt yêu cầu trở lên thì mới được chấp nhận.

Đối với các bài báo đã được chấp nhận và đã có thông báo, xác nhận của cơ quan tạp chí trước ngày 30-6-2020 vẫn được tính với lý do chậm đăng bài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu trước phiên họp của HĐGSNN mà các bài báo trên chưa được xuất bản chính thức thì không được chấp nhận là bài báo quốc tế uy tín.

Đối với những ứng viên đăng nhiều bài báo trên cùng một số của tạp chí hoặc nhiều bài báo trong một thời gian ngắn thì cần có quy định cụ thể của HĐGSNN cho các năm tiếp theo.

Các bài báo liên quan đến 2 ứng viên là C.Đ.T. và V.Q.T. thì về nguyên tắc là chỉ bàn và đánh giá đến đóng góp khoa học. Các vấn đề khác liên quan đến mua bán bài báo quốc tế uy tín sẽ do cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Về các nội dung liên quan đến thâm niên giảng dạy thì thẩm định thâm niên và giờ giảng theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31-8-2018 của Thủ tướng, Công văn 155/HĐGSNN ngày 15-9-2020 của HĐGSNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4 ứng viên xin rút khỏi danh sách

Về kết quả kiểm tra các ứng viên, đối với các ứng viên GS/PGS ngành y thì có 33 ứng viên GS/PGS đã được GS Nguyễn Ngọc Châu phản ánh và đề nghị xem xét thẩm định lại trong đó bao gồm cả các ứng viên không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu tại HĐGS ngành y, một số ứng viên đã có đơn xin rút khỏi danh sách ứng viên năm 2020... Kết quả rà soát cụ thể như sau:

- Nhóm ứng viên có các bài báo đã được chấp thuận trên tạp chí GMR nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức.

Danh sách này bao gồm có 4 ứng viên. Ngay sau cuộc họp của HĐGS ngành y kết thúc, Hội đồng đã báo cáo HĐGSNN cũng như đã thông báo cho các ứng viên này là cho đến trước khi họp HĐGSNN mà các bài báo này không được xuất bản chính thức thì sẽ không nằm trong danh sách xét và đưa ra bầu phiếu tín nhiệm tại HĐGSNN. GS. Châu cũng hoàn toàn đồng thuận với ý kiến, kết quả và cách giải quyết này của HĐGS ngành y.

- Nhóm ứng viên được rà soát về các bài báo quốc tế uy tín dựa trên các nội dung: Danh mục tạp chí uy tín, cách tra cứu, thời gian xuất bản và chất lượng bài báo uy tín.

HĐGS ngành y, HĐGS ngành dược và GS Châu đã thống nhất các bài báo uy tín phải nằm trong danh mục của QĐ 37-TTg và qui định của HĐGSNN (QĐ số 18/QĐ-HĐGSNN), gồm: WOS (ISI), Scopus, Pubmed cũng như một số tạp chí quốc tế khác theo Nghị quyết của HĐGS ngành y thông qua và báo cáo HĐGSNN (Phiên họp 2 của HĐGS ngành y ngày 17-9-2020). Thời gian xuất bản được tính khi các tạp chí uy tín còn nằm trong danh mục và chất lượng bài báo uy tín là quan trọng nhất.

Có 29 ứng viên trong diện rà soát về bài báo uy tín quốc tế. Trong số này, có 2 ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm của HĐGS ngành y khi bầu, 1 ứng viên PGS đã có đơn gửi HĐGS ngành y và HĐGSNN xin rút khỏi danh sách ứng viên PGS năm 2020.

Kết quả rà soát dựa trên các tiêu chí về bài báo uy tín quốc tế đã được cả 2 Hội đồng và GS Châu thống nhất cho thấy có 26 ứng viên đủ các điều kiện về các bài báo quốc tế uy tín.

Đối với các ứng viên GS/PGS ngành dược: HĐGS ngành dược có 10 ứng viên gồm 2 ứng viên GS, 8 ứng viên PGS, trong đó có 5 trường hợp được phản ánh. Sau khi rà soát, chỉ có 1 trường hợp PGS giảm số lượng bài báo nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn tối thiểu qui định, nên kết quả không thay đổi.

Như vậy, trong tổng số 33 ứng viên GS/PGS ngành y mà GS Châu nêu kiến nghị, phản ánh và rà soát lại, kết quả cho thấy:

Có 4 ứng viên có các bài báo đã được chấp thuận trên tạp chí GMR và đã được bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cho đến nay chưa được xuất bản chính thức (do có xác nhận của nhà xuất bản nêu lý do vì có dịch Covid-19).

Tất cả các ứng viên này, mặc dù đã được bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng HĐGS ngành y đã báo cáo HĐGSNN (ngay sau cuộc họp của HĐGS ngành y kết thúc) và đã báo trực tiếp cho các ứng viên là nếu đến ngày họp HĐGSNN mà các bài báo này chưa được xuất bản thì sẽ được đưa ra khỏi danh sách xét duyệt của HĐGSNN.

Có 4 ứng viên gồm: 2 ứng viên PGS không đủ phiếu tín nhiệm sau khi HĐGS ngành y bầu, 1 ứng viên không đủ bài báo quốc tế uy tín, 1 ứng viên PGS thiếu thâm niên giảng dạy và ứng viên này đã có đơn gửi HĐGSNN và HĐGS ngành y xin rút khỏi danh sách ứng viên PGS năm 2020.

Như vậy, trong tổng số 33 ứng viên GS/PGS theo phản ánh của GS Nguyễn Ngọc Châu thì có 25 ứng viên GS/PGS đủ tiêu chuẩn xét chức danh GS/PGS để trình lên HĐGSNN, có 4 ứng viên có các bài báo đã được chấp thuận của các tạp chí, nếu đến trước ngày HĐGSNN họp mà có các bài báo đã được xuất bản thì số ứng viên đủ điều kiện đưa vào danh sách để HĐGSNN xét duyệt là 29 người.

Có 4 trường hợp không đạt tiêu chuẩn là những trường hợp đã không đủ phiếu tín nhiệm khi bầu ở HĐGS ngành y, có đơn xin rút.

Yến Anh