Lễ khen thưởng học viên tốt nghiệp ưu tú của Trường ĐH Y Dược TP HCM. Ảnh: Website trường

Lễ khen thưởng học viên tốt nghiệp ưu tú của Trường ĐH Y Dược TP HCM. Ảnh: Website trường

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng mức thấp nhất ở hệ số 1 đối với sinh viên khối ngành kinh tế - dịch vụ, hệ số 1,2 với khối ngành văn hóa, hệ số 1,5 với khối ngành khoa học cơ bản, hệ số 1,8 với khối ngành sư phạm, hệ số 1,7 khối ngành nông - lâm - ngư, hệ số 2 với khối ngành công nghiệp - giao thông và xây dựng, hệ số 2,5 với khối ngành nghệ thuật, hệ số 4 với khối ngành y - dược.

Dự thảo này cũng đã đưa ra hệ số hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo chất lượng đào tạo. Cụ thể, hệ số 1 áp dụng đối với sinh viên cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm trung bình, hệ số 1,2 đối với thuộc nhóm khá, hệ số 1,5 đối với nhóm tốt và hệ số 2 đối với nhóm xuất sắc.

 

Y.Anh