Cụ thể, tránh việc đánh giá thi đua giáo viên dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho dạy học và quản lý; tổ chức xây dựng, phê duyệt học liệu số bảo đảm theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với kiểm tra, đánh giá học sinh: Các tổ, nhóm chuyên môn thảo luận, rút kinh nghiệm việc tổ chức kiểm tra, đánh giá theo mục tiêu cần đạt được quy định trong chương trình; lãnh đạo các cơ sở giáo dục đánh giá rút kinh nghiệm việc điều chỉnh các quy chế, quy định kiểm tra, đánh giá nhằm đạt mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực. Lưu ý kiểm tra, đánh giá không nặng về ghi nhớ gây áp lực đối cho học sinh mà hướng đến phát huy khả năng tự học, học tập với sự hỗ trợ của hệ thống quản lý học tập, với học liệu số; học tập trải nghiệm, học qua dự án học tập…

Riêng đối với hoạt động dạy học ở khối lớp 10 và chuẩn bị triển khai CT GDPT 2018 ở khối lớp 11 năm học 2023 - 2024, Sở GD-ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện các hình thức tư vấn; phối hợp trường THCS tư vấn cho học sinh lớp 9; thông tin đầy đủ các môn lựa chọn, cụm chuyên đề lựa chọn trên bản đồ GIS; cung cấp thông tin dạy học môn lựa chọn, quy định việc chuyển đổi môn lựa chọn trên trang thông tin điện tử) cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Nhà trường công khai các hình thức tổ chức dạy học môn học lựa chọn trong phương án tuyển sinh và tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học phù hợp. Xây dựng phương án thực hiện môn lựa chọn, các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp và điều kiện thực tế nhà trường; đăng ký nhu cầu, thực hiện tuyển dụng giáo viên các môn học còn thiếu thuộc CT GDPT 2018 để thực hiện CT GDPT 2018 hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh. Đối với các môn học có nội dung lựa chọn (công nghệ, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật) nhà trường xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học để học sinh lựa chọn. 

Đ.Trinh