GS Lược đề xuất thuê một tập đoàn hàng đầu thế giới về du lịch để quy hoạch và sử dụng triệt để các tiềm năng sẵn có, trong đó lợi thế nhất là du lịch biển. Cần một quy hoạch tổng thể, chứ không thể manh mún tự phát như hiện nay.


Y.Anh