Chiều 25-9, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 20 chỉ tiêu được đề ra, gồm:

Cần Thơ: 5 năm tới sẽ trở thành thành phố sinh thái, văn minh - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025

1. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2020 - 2025 bình quân đạt 7,5-8,0%/năm; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng 2,5-3,0%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,0-9,5%; dịch vụ tăng 7,5-8,1%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,0-6,5%.

2. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 - 160 triệu đồng (tương đương 6.200 - 6.800 USD).

3. Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2025, tỉ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 5,60%-5,90%, công nghiệp - xây dựng chiếm 33,70%-34,00%, dịch vụ chiếm 54,10%-54,75% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,90-5,95% trong cơ cấu GRDP.

4. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 10-12,5%/năm.

5. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán trung ương giao. Tỉ lệ thu ngân sách/GRDP bình quân khoảng 12-14% GRDP/năm của giai đoạn 2020 - 2025.

6. Đến năm 2025, giá trị năng suất lao động bình quân 297,18 triệu đồng/lao động/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động hàng năm: từ 11-15%.

7. Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc thiết bị đạt 12-13%; tổng sản phẩm công nghệ cao so với tổng giá trị sản phẩm đạt 35-40%.

8. Tỉ lệ đô thị hóa đạt 76%.

9. Đến năm 2025, đạt 17 bác sĩ/vạn dân.

10. Đến năm 2025, tỉ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 99,15%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 95%. Phấn đấu ít nhất 90% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và nghề nghiệp.

11. Đến năm 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80-85%.

12. Giảm tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đến năm 2025 còn dưới 0,5%.

13. Đến năm 2025, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%.

14. Đến năm 2025, công nhận 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 08 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

15. Đến năm 2025, tỉ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 97%; trong đó, đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 94%.

16. Đến năm 2025, tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 100%.

17. Hàng năm, tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; phát triển 7.000 đảng viên.

18. Tỉ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đạt 74% dân số trong độ tuổi.

19. Củng cố, giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; đảm bảo 100% nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

20. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo hàng năm số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự" và "3 không" đạt từ 75% trở lên.

Cần Thơ: 5 năm tới sẽ trở thành thành phố sinh thái, văn minh - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ gồm 50 người ra mắt Đại hội

Song song đó, Đại hội xác định 3 khâu đột phá, cụ thể: Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của lực lượng trí thức, đặc biệt là trí thức, nhà khoa học trẻ đóng góp trí lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng và đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế.

Tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh.

Bài và ảnh: Ca Linh